[29-12-2017] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Α.Ε. με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ -ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «TV ΔΕΛΤΑ» που εδρεύει στο Δήμο Δράμας (Αρ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 051787519000)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29ης/12/2017,σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ -ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «TV ΔΕΛΤΑ» σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στα Αμπελάκια Δράμας (άνευ διεύθυνσης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής:

Θέμα 1ο:
Παράταση χρόνου διάρκειας της εταιρείας ενόψει της λήξης του αρχικώς προβλεπόμενου χρόνου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού σχετικά με τον χρόνο διάρκειας αυτής.

Θέμα 2ο:
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας με την δυνατότητα έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών και οποιουδήποτε άλλου εντύπου που προβλέπεται μεν στο ά.3 παρ.2 του καταστατικού, αλλά για λόγους εύληπτης αποτύπωσης και αποφυγής συγχύσεων θα συμπληρωθεί και διευκρινιστεί και στο οικείο άρθρο 5 που περιγράφεται ο σκοπός.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παραστάσεως όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι’αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην έκτακτη γενική συνέλευση, οφείλει είτε να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας είτε σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλοντας τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών του καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Δράμα 29/12/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Το κείμενο της πρόσκλησης σε pdf >> Πρόσκληση