[31-05-2014] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
των μετόχων της Α.Ε με την επωνυμία

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Α.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19η βραδινή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τέρμα Ευξείνου Πόντου στη Δράμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των  Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
  3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

ΔΡΑΜΑ 31 ΜΑΙΟΥ  2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ