[19-09-2023] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Α.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 βραδινή στα γραφεία της εταιρείας στη Δράμα, Γοργοποτάμου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022
  3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους
  4. Αλλαγή διακριτικού τίτλου της εταιρίας
  5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

ΔΡΑΜΑ, 19 Σεπτεμβρίου 2023
TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ