[09-06-2021] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.» της 7/6/2021

Στη Δράμα σήμερα την 7Η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στη οδό Γοργοποτάμου 2 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. ΜΑΡΙΟΥ ΧΜΕΪΝΤΑΝ το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρου θέματος:

Θέμα 1ο: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Σ’ αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. ΜΑΡΙΟΣ ΧΜΕΪΝΤΑΝ του ΓΙΟΣΕΦ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Σύμβουλος
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σύμβουλος
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της
Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1ο «Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΡΙΟΣ ΧΜΕΪΝΤΑΝ, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 1Η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 , στα γραφεία της εταιρίας στη Δράμα, Γοργοποτάμου 2.

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
των μετόχων της Α.Ε με την επωνυμία
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Α.Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1ή Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20η βραδινή στα γραφεία της εταιρείας στη Δράμα, Γοργοποτάμου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. – Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ελεγκτών
2. – Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020
3. – Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. –Εκλογή νέου Δ.Σ.
5. — Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις .

ΔΡΑΜΑ 7 Ιουνίου 2021
TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
07/06/2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΟΣ ΧΜΕΪΝΤΑΝ του ΓΙΟΣΕΦ

► Το πρακτικό σε pdf μορφή εδώ.