[03-08-2020] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΕ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ
των μετόχων της Α.Ε με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.» με δ.τ. TV ΔΕΛΤΑ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20η βραδινή στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Γοργοποτάμου 2, στη Δράμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019
  3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους
  4. Αλλαγή διακριτικού τίτλου της εταιρίας
  5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

ΔΡΑΜΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ